Category Archives: Diversen

Al het andere.

Testje, ignore

Dit is een test.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Diversen

Vader en moeder: ongeschikt

Pieter van Vollenhoven pleit voor een wettelijke regeling die gedwongen anticonceptie mogelijk maakt voor o.a. verslaafden, psychiatrische patiënten en geestelijk gehandicapten. Publicist August Hans den Boef start in de Volkskrant een maatschappelijk debat over het onconditionele recht op kinderen, dit naar aanleiding van een Zembla-uitzending op 13 april jl.

De stelling is dus: sommige mensen zijn niet in staat fatsoenlijk hun kinderen op te voeden. Er worden enkele schrijnende voorbeelden genoemd van mensen, die niet in staat zijn kinderen op ‘fatsoenlijke’ wijze op te voeden. De volgende zin sprong  mij in het oog:

Vanuit een humane en rationele ethiek is een reproductiemodel wenselijk dat de kinderen, ouders en samenleving zo weinig mogelijk problemen oplevert.

Deze stelling alleen is al een debat waard. Kinderen dienen dus zo weinig mogelijk hinder op te leveren. Als die stelling juist zou zijn, dan zou het menselijk ras al lang geleden zijn uitgestorven. Het begint al met de zwangerschap. Een vrouw in verwachting heeft grote problemen om zichzelf te beschermen en in leven te houden, ze is afhankelijk van partner en de rest van de stam/samenleving. Dat is hinderlijk, dus laten we er voor zorgen, dat niemand zwanger wordt…
Nu is dat natuurlijk heel erg gecharcheerd. Ik noem het om aan te geven, wat de consequenties kunnen zijn van het doen van ongenuanceerde uitspraken.

Vanuit evolutionair oogpunt bekeken is het inperken zoveel mogelijk nakomelingen op de wereld zetten tegennatuurlijk: ieder levend wezen probeert zich zoveel mogelijk uit te breiden. Hieraan zit een gevaar gebonden, namelijk, dat een bepaald soort zoveel ruimte en grondstoffen verbruikt, dat de soort zichzelf niet in stand kan houden en misschien uitsterft. Evolutionair gezien echter is die drang tot ongelimiteerd voortplanten altijd meer een voordeel geweest dan een nadeel.

Terug naar menselijke voortplanting. Ook bij mensen zie je de drang tot ongebreidelde voortplanting. Geboortebeperking is vooral een cultureel gestuurd verschijnsel. In de menselijke geschiedenis zie je, dat in maatschappijen, waar mensen het goed hebben(wat dat dan ook moge zijn) minder kinderen geboren worden. Maatschappelijke zorg voor mensen, die niet of minder goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen is ook grotendeels cultureel bepaald. Naarmate een maatschappij rijker en welgestelder wordt zie je een groeiende zorg voor niet- of minder productieve individuen; denk aan ouden-van-dagen, zieken, gehandicapten en zwangere vrouwen. Vandaag zie je in onze global village grote verschillen hierin: in onze Westerse wereld worden zwangere vrouwen meestal met de grootste zorg omringd, in derdewereld landen worden babies in de rijstvelden geboren, waar moeder al heel snel verder moet met haar dagelijkse werkzaamheden.
Het gezichtspunt van het artikel zowel als de Zembla uitzending is vooral gevormd vanuit onze Westerse maatschappij visie. Er wordt niet of nauwelijks ingegaan op redenen, waarom de voortplantingsdrift zo sterk is. Opvallend is ook, dat de voorstanders van een dergelijke beperking in de meeste gevallen van middelbare leeftijd en ouder zijn.

Indien je dwingende geboortebeperking overweegt, dan is de eerste en meest belangrijke vraag: hoe wordt bepaald wie wel en niet in verwachting mogen raken?
Een onafhankelijke commissie? Wie stelt de commissieleden aan? Wie bepaald de richtlijnen, waaraan wordt afgemeten, wie een kind ter wereld mag brengen?

Gaat de overheid bepalen, wie wel of niet zwanger mag worden? De Overheid!? Een overheid heeft de ingeboren drang haar burgers te controleren. Je moet er toch niet aan denken, dat een overheid gaat bepalen, wie wel/niet kinderen mag produceren. De geschiedenis leert ons, dat dergelijke vergaande controle over burgers heel verkeerd kan uitpakken. Dit wordt even aangestipt in de Zembla-uitzending, maar relatief gemakkelijk vergoelijkt. Andere mogelijkheden om misstanden aan te pakken worden niet of nauwelijks genoemd.

Er worden rechten en plichten genoemd, met name het recht op een behoorlijk leven, en nog meer. Afgezien van de zeer belangrijke vraag wat is dan een behoorlijk leven – daar denken we heel verschillend over – rechten en plichten zijn een menselijke uitvinding, ze bestaan niet in de natuur. Nu is een menselijke samenleving moeilijk te vergelijken met hoe ‘wilde’ dieren leven in de natuur, echter, een beroemd maar bekend schrijver verwoordde het heel treffend: iedere maatschappij is slechts 3 warme maaltijden verwijderd van revolutie, chaos en de wet van de jungle. Daarmee gaf hij aan, dat natuurlijke instincten bij mensen heel sterk zijn en slechts bedekt zijn door een laagje beschavings vernis. Zodra onze maatschappelijke structeren in het ergste geval ineen storten vervallen ook mensen tot de wet van de jungle.

Het probleem van dergelijke regels of wetgeving is: waar stopt het? We beginnen doorgaans met schrijnende gevallen: kunnen verstandelijke gehandicapten een kind opvoeden? Kunnen criminele verslaafden een veilige, stabiele omgeving voor kinderen bieden? Is het acceptabel, dat iemand van 70 jaar oud nog een kind op de wereld zet? Is het verantwoord om links-radicalen/rechts-radicalen kinderen ‘te laten krijgen’? Je kunt steeds een stapje verder gaan…

Een sterke, geavanceerde maatschappij is in staat om niet-productieven een menswaardig bestaan te laten hebben. Als sommige mensen hulp nodig hebben, dan is dat maar zo; bekijk de film I am Sam eens. Het is m.i. beter te werken aan een maatschappij, waarin zwakkeren niet voor de wolven worden gegooid, dan bepaalde individuele basis driften in te perken.

Leave a comment

Filed under Diversen, Nederlands, Uncategorized

Blue man?!

The Blue Man Group is een show waarin nieuwe en oude media worden gecombineerd met conventionele muziek instrumenten en experimentele ´muziek instrumenten´. Enkele jaren geleden heb ik 2 keer een show bezocht, ik moet eens kijken of er weer een optreden in de buurt is. Geweldig spektakel, een aanrader.
Om een indruk te krijgen: Start of the Complex Tour

Er zijn veel meer stukjes op YouTube te vinden. Echt, bekijk het eens en laat weten wat je er van vindt.

1 Comment

Filed under Diversen, Nederlands

Nieuws als humor!

Ik zag twee berichtjes onder elkaar op www.Nu.nl:

Kans op aanslagen in Nederland blijft klein
Weer schietpartij in Amsterdam Z.O.

Geweldig, als het niet zo triest zou zijn.

Leave a comment

Filed under Diversen, Nederlands

Positief nieuws van NS

Vanmorgen reisden mijn vrouw en ik naar Gent St Pieter in Belgie. Wij moesten er heel vroeg zijn en besloten met de Thalys te reizen. Dat is duurder, maar gaf ons wat meer speling met overstappen en uiteindelijk de aankomst in Gent.
Op het station Utrecht Centraal aangekomen zagen wij plotsklaps onze trein naar Rotterdam veranderen: Rijdt Niet!. Wat nu? Een latere trein was geen optie, wij zouden de aansluiting met de Thalys missen en zo niet op tijd in Gent aankomen. Een snelle run naar een lokettist leidde ons naar de trein richting Schiphol: daar konden wij misschien de aansluiting met de Thalys halen.
In de trein naar Schiphol eens gekeken op http://www.NS.nl. Ik zag dat wij maar 2 minuten overstaptijd hadden en naar een ander perron moesten rennen: erg krap! En nu bleek het voordeel van getrouwd te zijn met een bijzonder aantrekkelijke vrouw. De conducteur kwam langs en zij verviel onmiddelijk in haar rol van hulpeloze jonkvrouw. Nog net niet overdreven zwaaiend met haar wimpers vertelde zij deze koene ridder haar dilemma, en kon hij misschien de Thalys even ophouden? De conducteur zei, dat hij eens zou bellen en proberen iets te regelen.
In de buurt van Schiphol keerde hij naar ons terug. Hij had ervoor gezorgd, dat onze trein in Schiphol zou aankomen naast de Thalys: wij hoefden slechts het perron over te steken om in te stappen. Bovendien was de Thalys enkele minuten te laat, zodat we alle tijd hadden.

Er gaat nogal eens wat mis bij de NS, maar dit laat zien, dat het niet alleen ellende is. Er werken mensen en die mensen kunnen ook veel goed doen.

Leave a comment

Filed under Diversen, Nederlands

Darwin’s Watch

Charles Darwin, photographed by Julia Margaret...

Image via Wikipedia

Ik ben geïnteresseerd in vele onderwerpen van allerlei aard. De boeken, die ik lees varieren van diepgaand tot populairwetenschappelijk. Een boek als The elegant Universe van Brian Greene, of Consciousnous explained van Daniel Dennett zijn behoorlijk diepgravende werken over respectievelijk de laatste ontwikkelingen op het gebied van superstring theorie en ons zelfbewustzijn. Hoewel beide werken relatief toegankelijk zijn (auteurs nemen de moeite om vaktechnische zaken en termen uit te leggen) gaat het over onderwerpen, waarin ik helemaal niet thuis ben. Populairwetenschappelijke boeken lezen gemakkelijker, als je goede auteurs hebt natuurlijk.

Ik ben nu het boek Darwin’s Watch aan het lezen, het derde deel van de reeks The Science of Discworld. Deze boeken vertellen over de theorieën van het ontstaan van het heelal, de aarde, de mensheid, religie en wat al niet meer. De boeken zijn verdeeld in afwisselende hoofdstukken over de wizards van Discworld enerzijds, die een enorme impact op onze wereld (Roundworld) hebben gehad(oude mannen met baarden en gekleed in een toga), en de wetenschappelijke theorieën zoals wij die vandaag kennen met hun ontstaansgeschiedenis. De auteurs, Ian Steward en Jack Cohen, beschrijven in een vlot tempo en in heldere taal allerlei onderwerpen.

In het derde boek wordt verteld over o.a. On the Origin of Species van Charles Darwin (maar niet alleen daarover). Zij hebben het over de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in evolutie en genetica. Ergens stellen zij, dat hetgeen vandaag in de klaslokalen hierover wordt verteld meestal 30-50 jaar achterloopt op de wetenschappelijke ontwikkelingen, en inderdaad, al lezende merk ik, dat wat ik ooit hierover heb geleerd niet zozeer is achterhaald, maar door de vele ontdekkingen en inzichten van de laatste decennia een ander beeld laat zien van wat evolutie is. Een van de verrassende nieuwe zaken, die ik leerde was, dat toeval een heel grote rol speelt. Bijna iedereen kent wel het dogma van survival of the fittest: het best aangepaste exemplaar van een soort overleeft;n dit geldt voor zowel dieren als planten. Dat toeval hier een grote rol speelt, daar sta je niet bij stiul, terwijl dit eigenlijk heel logisch is.

We kennen het verhaal de eerste visachtige, die een long-achtig orgaan had ontwikkeld, waarmee zij buiten het water toch zuurstof konden innemen en in leven blijven. Deze vis leefde in ondiep water, bleef misschien achter in poelen, die opdroogden tijdens getijde wisselingen. Hierdoor ontwikkelde zich een diersoort, die uiteindelijk op land kon leven. Maar wat nu, als deze visachtige midden in de diepe oceaan leefde? Geen droog land in de buurt, geen noodzaak om buiten het water te leven. Dan had het long-achtige orgaan geen enkel nut gehad. Hoe zou de biologische ontwikkeling er dan hebben uitgezien? Iets dichter bij huis: de zogenaamde dinosaurus-killer, een meteoor, die de aardse ecologie zodanig veranderde, dat de dinosauriërs uitstierven en een marginale biologische groep in staat stelde zich uit te breiden, omdat hun natuurlijke vijanden opeens waren verdwenen: de opkomst van zoogdieren. Als die meteoor toen niet was ingeslagen, hoe had de ontwikkeling van de zoogdieren, en daaraan gekoppeld van ons mensen, er dan uitgezien? En zo zijn er veel voorbeelden van de impact van toeval in de evolutionaire geschiedenis van onze planeet.

Het boek gaat over meer zaken, die allemaal op enigerlei wijze zijn gerelateerd aan Darwin en vooral ook de Victoriaanse tijd, waarin hij leefde. De rode draad in dit boek ik de vraag: wat nu, als Darwin zijn baanbrekende boek niet had geschreven? De wizards van de Unseen University doen hun uiterste best om de geschiedenis zo te veranderen(het zijn tenslotte wizards), dat Darwin zijn boek toch gaat schrijven. De auteurs gaan in op de toenmalige wetenschappelijke tijdgeest, invloeden op Darwin,de ideeën over evolutie versus creationisme(ja, ook toen al) en andere wetenschappelijke ontwikkelingen. Ik vond het verrassend om te lezen, dat velen gelijke ideeën hadden, zelfs in religieuze kringen.

Mocht je interesse hebben gekregen in de wetenschappelijke theorieën van vandaag en hun ontstaansgeschiedenis, dan kan ik deze boeken van harte aanbevelen. De boeken hoeven niet perse in volgorde van publicatie te worden gelezen. Er soms gerefereerd wordt naar eerdere delen, maar dit is niet storend. Misschien wordt je zelfs nieuwsgierig naar de bedenker en schrijver van Discworld Terry Pratchett en kan ik je als fan verwelkomen.

Leave a comment

Filed under Diversen, Nederlands

Politiek en burger

Over het algemeen ben ik niet actief over politiek. Ik mag graag discussiëren over allerlei politieke zaken in binnen en buitenland, maar daadwerkelijk iets doen, nee. Toch, een enkele keer, laat ik mij gaan. Zoals dit jaar. Wat was er aan de hand?

Ik woon in Utrecht tegenover een plantsoentje in de Vogelenbuurt. Dit is een van de weinige stukjes groen in Utrecht, waar zomers nogal eens mensen gezellig zitten te praten of te spelen. Naast dit plantsoentje langs het Zwartewater ligt een stukje groen, dat tot voor kort een hondentoilet was. Vroeger was dat geen probleem, er lag een parkeerplaats met wat bomen, nu echter staat daar een appartementencomplex en de mensen, die aan de waterkant wonen zullen dat hondentoilet niet plezierig hebben gevonden. Wat ik mij heel goed kan voorstellen.

Er kwamen klachten en de gemeente Utrecht besloot in al haar wijsheid het hondentoilet te verplaatsen. Waarheen? Natuurlijk, naar het plantsoentje. Dat plantsoentje was Verboden voor Honden, bordjes bij de toegangen tot het plantsoen, maar geen hondenbezitter, die zich hieraan stoorde. Van handhaving heb ik nooit iets gemerkt. Niet zo’n probleem, want de meeste hondenbezitters zorgden er wel voor, dat er geen kwalijk riekende hopen achterbleven.

Toen ik begin dit jaar via een bezorgde bewoner hoorde over de verplaatsing van het hondentoilet besloot ik actief te worden. Ik zit ook wel eens in dat plantsoen, precies daar, waar sinds enkele dagen nu het Hondentoilet is gesitueerd. Ik heb in totaal 3 emails verzonden met allereerst de vraag: Waarom? Hierop heb ik uitleg gekregen, en ik kon die uitleg billijken. De bewoners van het nieuwe complex keken vanaf hun balkon keken recht in de hondenpoep, en ik kan mij voorstellen, dat er niet altijd een plezierige geur hing. Vervolgens nog eens in de virtuele pen geklommen, en enkele alternatieven aangewezen:

In het wijkgroenplan Utrecht N-O mis ik de ideeën over de verplaatsing van het hondentoilet langs Zwartewater. Wellicht hoort dit niet thuis in dit Wijkgroenplan, desondanks wil ik dit toch nogmaals onder de aandacht brengen.

Ik heb begrepen, dat gemeente Utrecht van plan is het hondentoilet Zwartewater te verplaatsen naar het parkje achter de molen aan de Gruttersdijk. Ik begrijp de reden, en ik kan de reden zelfs billijken. Toch lijkt mij dit geen goed idee. Mag ik op wat alternatieven wijzen?

Op een steenworp afstand het grasveldje wat wordt ingesloten tussen de Draaiweg, de Troelstralaan en de Notenslaan, bij de containers voor het gescheiden afval. Dit stukje ligt verder van de bewoning af dan het huidige hondentoilet afligt van het laatste huis aan het Zwartewater, nr. 9, van voor de bouw van het appartementencomplex: ook ligt het verder weg van het appartementen complex. Indien dit toch nog steeds niet acceptabel is, dan wijs ik graag naar het veld westelijk langs de Talmalaan voor het bedrijvencentrum Artificial Industry? Dit ligt iets verder weg, maar als voormalig hondenbezitter kan ik u verzekeren, dan honden het helemaal geen probleem vinden om een eindje verder te lopen, integendeel.

Ik wijs op deze alternatieven in de nabije omgeving, omdat het parkje bij de Molen langs de Gruttersdijk vooral ‘s zomers voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt; de door mij genoemde alternatieve plekken worden dit beslist niet. Ik hoop, dat u deze alternatieven onder de aandacht van de beslissingnemers wilt brengen. Indien ik dit zelf zou moeten doen, dan graag info bij wie ik hiervoor terecht kan.

Ik kreeg een keurig antwoord terug, van een persoon, geen automatisch standaard antwoord. Hierin werd verteld, dat er vele protesten omtrent dit besluit was gevallen en dat de besluitvorming hierover nu aan de politiek werd gegund. In juni verscheen een plan onder mijn aandacht over allerlei wijzigingen over groenvoorzieningen in Utrecht, ook in het gebied, waar ons Hondentoilet ligt. Nogmaals geschreven en gevraagd, waarom ik niets over dit Hondentoilet las. Ik kreeg wederom een antwoord, waarin mijn werd verteld, dat deze voorgenomen verplaatsing niet paste in de schaal, waarop deze stadsbrede planning voor was bedoeld. Dat kan, klinkt redelijk.

Vandaag vroeg mijn vrouw of ik wist, waarom er allerlei dingen in ons plantsoentje gebeurde. Ik had geen idee en ging eens kijken. Ik zag een nieuw geplaatst houten hekwerk en een nieuw bordje: Hondentoilet…

Terug naar huis ben ik op het Internet gaan zoeken naar informatie over dit gebeuren, en ik vond al snel een digitale copy van een brief over de verhuizing, gedateerd 22 aug jl. Daarin werd vermeld, dat men toch het besloten het hondentoilet te verplaatsen naar het plantsoentje. De verhuizing zou in de week van 29 augustus worden uitgevoerd. Men had besloten niet eerder dit nieuws te vermelden wegens de vakantieperiode met de gedachte, dat veel mensen weg zouden zijn en het nieuws niet gelezen zou worden. Een week voor de verhuizing dus werd het nieuws kenbaar gemaakt.

Nu heb ik dus een hondentoilet op 10 meter van mijn voordeur. De buren idem. Het hondentoilet is precies in de hoek van het plantsoen geplaatst. Het licht nu niet meer 3 meter van het appartementencomplex af, maar 10 meter…  In de brief van de gemeente werd nog vermeld, dat er extra toezicht zou komen. Ik heb mijn twijfels over het nut en de effectiviteit hiervan. Er werd ook vermeld, dat de hondenpoep opruimer daar wekelijks zou schoonmaken, en dat deze locatie o.a. is uitgekozen, omdat deze machine gemakkelijk bij deze plek kan komen. Dat laatste vraag ik mij werkelijk af. Ik heb die machine wel eens gezien, het is een uit de kluiten gewassen scootmobiel, die misschien, misschien, wel over de 2 wandelbruggetjes het plantsoen kan oprijden, maar ik betwijfel dat. De kans op beschadiging van de bruggetjes is reëel. De enige andere toegang is achter langs de Molen aan de Adelaarsstraat, en die toegang wordt nogal eens geblokkeerd door daar geparkeerde auto’s.

Al met al een slechte beurt van de gemeente. Slechte informatie aan bewoners, niet ingaan op de bezwaren van diezelfde bewoners, geen (toegezegde) verklaring over de reden van deze besluitvorming. Dit laatste vind ik schrijnend: misschien is er wel een goede reden, waarom de aangedragen alternatieve locaties niet geschikt zijn. Deze voldoen echter aan alle eisen, die de gemeente Utrecht stelt aan de locatie van een hondentoilet. Het is een voorbeeld van een symbool oplossing: we laten zien dat we iets doen, maar we vragen ons niet af, of wat we doen nu zo effectief is.

Wordt vervolgd, hoop ik.

1 Comment

Filed under Diversen, Nederlands