Vader en moeder: ongeschikt

Pieter van Vollenhoven pleit voor een wettelijke regeling die gedwongen anticonceptie mogelijk maakt voor o.a. verslaafden, psychiatrische patiënten en geestelijk gehandicapten. Publicist August Hans den Boef start in de Volkskrant een maatschappelijk debat over het onconditionele recht op kinderen, dit naar aanleiding van een Zembla-uitzending op 13 april jl.

De stelling is dus: sommige mensen zijn niet in staat fatsoenlijk hun kinderen op te voeden. Er worden enkele schrijnende voorbeelden genoemd van mensen, die niet in staat zijn kinderen op ‘fatsoenlijke’ wijze op te voeden. De volgende zin sprong  mij in het oog:

Vanuit een humane en rationele ethiek is een reproductiemodel wenselijk dat de kinderen, ouders en samenleving zo weinig mogelijk problemen oplevert.

Deze stelling alleen is al een debat waard. Kinderen dienen dus zo weinig mogelijk hinder op te leveren. Als die stelling juist zou zijn, dan zou het menselijk ras al lang geleden zijn uitgestorven. Het begint al met de zwangerschap. Een vrouw in verwachting heeft grote problemen om zichzelf te beschermen en in leven te houden, ze is afhankelijk van partner en de rest van de stam/samenleving. Dat is hinderlijk, dus laten we er voor zorgen, dat niemand zwanger wordt…
Nu is dat natuurlijk heel erg gecharcheerd. Ik noem het om aan te geven, wat de consequenties kunnen zijn van het doen van ongenuanceerde uitspraken.

Vanuit evolutionair oogpunt bekeken is het inperken zoveel mogelijk nakomelingen op de wereld zetten tegennatuurlijk: ieder levend wezen probeert zich zoveel mogelijk uit te breiden. Hieraan zit een gevaar gebonden, namelijk, dat een bepaald soort zoveel ruimte en grondstoffen verbruikt, dat de soort zichzelf niet in stand kan houden en misschien uitsterft. Evolutionair gezien echter is die drang tot ongelimiteerd voortplanten altijd meer een voordeel geweest dan een nadeel.

Terug naar menselijke voortplanting. Ook bij mensen zie je de drang tot ongebreidelde voortplanting. Geboortebeperking is vooral een cultureel gestuurd verschijnsel. In de menselijke geschiedenis zie je, dat in maatschappijen, waar mensen het goed hebben(wat dat dan ook moge zijn) minder kinderen geboren worden. Maatschappelijke zorg voor mensen, die niet of minder goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen is ook grotendeels cultureel bepaald. Naarmate een maatschappij rijker en welgestelder wordt zie je een groeiende zorg voor niet- of minder productieve individuen; denk aan ouden-van-dagen, zieken, gehandicapten en zwangere vrouwen. Vandaag zie je in onze global village grote verschillen hierin: in onze Westerse wereld worden zwangere vrouwen meestal met de grootste zorg omringd, in derdewereld landen worden babies in de rijstvelden geboren, waar moeder al heel snel verder moet met haar dagelijkse werkzaamheden.
Het gezichtspunt van het artikel zowel als de Zembla uitzending is vooral gevormd vanuit onze Westerse maatschappij visie. Er wordt niet of nauwelijks ingegaan op redenen, waarom de voortplantingsdrift zo sterk is. Opvallend is ook, dat de voorstanders van een dergelijke beperking in de meeste gevallen van middelbare leeftijd en ouder zijn.

Indien je dwingende geboortebeperking overweegt, dan is de eerste en meest belangrijke vraag: hoe wordt bepaald wie wel en niet in verwachting mogen raken?
Een onafhankelijke commissie? Wie stelt de commissieleden aan? Wie bepaald de richtlijnen, waaraan wordt afgemeten, wie een kind ter wereld mag brengen?

Gaat de overheid bepalen, wie wel of niet zwanger mag worden? De Overheid!? Een overheid heeft de ingeboren drang haar burgers te controleren. Je moet er toch niet aan denken, dat een overheid gaat bepalen, wie wel/niet kinderen mag produceren. De geschiedenis leert ons, dat dergelijke vergaande controle over burgers heel verkeerd kan uitpakken. Dit wordt even aangestipt in de Zembla-uitzending, maar relatief gemakkelijk vergoelijkt. Andere mogelijkheden om misstanden aan te pakken worden niet of nauwelijks genoemd.

Er worden rechten en plichten genoemd, met name het recht op een behoorlijk leven, en nog meer. Afgezien van de zeer belangrijke vraag wat is dan een behoorlijk leven – daar denken we heel verschillend over – rechten en plichten zijn een menselijke uitvinding, ze bestaan niet in de natuur. Nu is een menselijke samenleving moeilijk te vergelijken met hoe ‘wilde’ dieren leven in de natuur, echter, een beroemd maar bekend schrijver verwoordde het heel treffend: iedere maatschappij is slechts 3 warme maaltijden verwijderd van revolutie, chaos en de wet van de jungle. Daarmee gaf hij aan, dat natuurlijke instincten bij mensen heel sterk zijn en slechts bedekt zijn door een laagje beschavings vernis. Zodra onze maatschappelijke structeren in het ergste geval ineen storten vervallen ook mensen tot de wet van de jungle.

Het probleem van dergelijke regels of wetgeving is: waar stopt het? We beginnen doorgaans met schrijnende gevallen: kunnen verstandelijke gehandicapten een kind opvoeden? Kunnen criminele verslaafden een veilige, stabiele omgeving voor kinderen bieden? Is het acceptabel, dat iemand van 70 jaar oud nog een kind op de wereld zet? Is het verantwoord om links-radicalen/rechts-radicalen kinderen ‘te laten krijgen’? Je kunt steeds een stapje verder gaan…

Een sterke, geavanceerde maatschappij is in staat om niet-productieven een menswaardig bestaan te laten hebben. Als sommige mensen hulp nodig hebben, dan is dat maar zo; bekijk de film I am Sam eens. Het is m.i. beter te werken aan een maatschappij, waarin zwakkeren niet voor de wolven worden gegooid, dan bepaalde individuele basis driften in te perken.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Diversen, Nederlands, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s